Skip Navigation Links

STYRELSEN

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen. Ändring av insatsen skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst fyra suppleanter, vilka samtliga väljs av föreningen på ordinarie årsstämma förr tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Till styrelseledamot får väljas även företrädare för juridisk person, som är medlem i föreningen. Företrädaren skall befullmäktigas att i alla avseenden företräda den juridiska personen i ärenden som rör medlemskapet i föreningen. Valbar är endast den, som är bosatt i föreningens hus.
Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om besluten.

LEDAMÖTER

SVERNLÖV

CARL SVERNLÖV (1964)
ORDFÖRANDE


FJELLSTRÖM

VERONIKA FJELLSTRÖM (1979)
ORDINARIE LEDAMOT


AHL

SVEN-ÅKE AHL (1943)
ORDINARIE LEDAMOT


WICKSEN

BENGT WICKSEN (1939)
SUPPLEANT


BELFRAGE

ERIK BELFRAGE (1946)
SUPPLEANT


STAKE

INGRID STAKE (1943)
SUPPLEANT


SANDSTRÖM

BIRGER SANDSTRÖM (1945)
SUPPLEANT


KONTAKT

lovsangaren5@gmail.com


FASTIGHETSSKÖTARE

Göran Kallin

Mail: 197030@telia.com

Telefon: 08-19 70 30

JOURMÖNTÖR

Telefon: 08-657 77 22