Skip Navigation Links
LAGAR & STADGAR
Bestämmelser om bostadsrättsföreningar finns i Bostadsrättslagen, (1991:0614), som i vissa delar även hänvisar till Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667). Kompletterande föreskrifter, huvudsakligen om föreningens bildande, finns bl.a. i Bostadsrättsförordning (1991:630) samt i föreningens stadgar.

Stadgarna är bostadsrättsföreningens författning. Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.t.

Nedan hittar du en kopia av föreningens nu gällande stadgar.

 

Klicka för att ladda ner stadgar

KONTAKT

lovsangaren5@gmail.com


FASTIGHETSSKÖTARE

Göran Kallin

Mail: 197030@telia.com

Telefon: 08-19 70 30

JOURMÖNTÖR

Telefon: 08-657 77 22